Όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλείσθε όπως δείτε την Αποδοχή Μπαρκόουντ για συγκεκριμένους
περιορισμούς και απαιτήσεις μπαρκόουντ παγκοσμίως. Αυτοί οι περιορισμοί
εφαρμόζονται μόνο σε λίγες χώρες ανά τον κόσμο, όπου σε κάποια καταστήματα
έχουν ειδικές απαιτήσεις μπαρκόουντ.

1. Ορισμοί

1.1 Ως “πωλητής” ορίζεται η εταιρεία International Barcodes Ltd.
1.2 Ως “αγοραστής” ορίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο αποδέχεται πρόταση για αγαθά ή
υπηρεσίες από τον “πωλητή”, ή του οποίου η παραγγελία για αγαθά ή υπηρεσίες γίνεται
δεκτή από τον “πωλητή”
1.3 Ως “αγαθά” ορίζονται τα οποιαδήποτε αγαθά είναι σε θέση να προμηθεύσει ο
“πωλητής” στον “αγοραστή”.
1.4 Ως υπηρεσίες ορίζονται οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν από
τον “πωλητή” στον “αγοραστή”.
1.5 Ως “όροι” ορίζονται οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν ή γίνονται αποδεκτοί
επιπρόσθετα γραπτώς από τον “πωλητή”.
Το “γραπτώς” περιλαμβάνει και το ταχυδρομείο, το τηλεομοιότυπο και το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

2. Όροι

2.1 Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών από τον
“πωλητή” στον “αγοραστή” και υπερισχύουν και αποκλείουν όλους τους λοιπούς όρους,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών τους οποίους τυχόν ο “αγοραστής” θα προσπαθήσει
να επιβάλει μονομερώς μέσω δελτίου παραγγελίας, ή επιβεβαίωση παραγγελίας, ή
οποιοδήποτε παρεμφερές έγγραφο.
2.2. Καμία τροποποίηση ή προσθήκη δεν έχει ισχύ εκτός και να συμφωνηθεί γραπτώς
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του “πωλητή”.
2.3 Κανένας υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του “πωλητή” δεν εξουσιοδοτείται να προβεί
σε δεσμεύσεις αναφορικά με τα αγαθά του “πωλητή”, εκτός εάν αυτές οι
εκπροσωπήσεις επιβεβαιώνονται γραπτώς από τον “πωλητή”. Όποιες τυχόν
δεσμεύσεις λάβουν χώρα χωρίς την έγγραφη επιβεβαίωση του “πωλητή” δεν θα πρέπει
να θεωρούνται αξιόπιστες σε σχέση με οποιαδήποτε συμφωνία.
2.4 Έως την αποστολή των αγαθών από τον “πωλητή” στον “αγοραστή” ή την έγγραφη
αποδοχή του “αγοραστή” οποιασδήποτε πρότασης του “πωλητή” για την προμήθεια
αγαθών ή υπηρεσιών (όποια απ’ τις δύο λάβει χώρα πρώτη) δεν ανακύπτει καμία
συμφωνία πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.
2.5 Ο “πωλητής μπορεί ελευθέρως να διορθώνει χωρίς να γεννάται ευθύνη από την
πλευρά του και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη σε
τυχόν έντυπα πώλησης, τιμοκατάλογο, αποδοχή προσφοράς, πρόταση ή τιμολόγιο, ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται από τον “πωλητή”.
2.6 Η αποδοχή από την πλευρά του “αγοραστή” παράδοσης των αγαθών ή η αποδοχή
εγγράφως πρότασης για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών θεωρείται ως αποδοχή
των όρων αυτών.

3. Αποδοχή Παραγγελίας

3.1 Η διαφήμιση οποιουδήποτε εμπορεύματος ή υπηρεσίας στην παρούσα ιστοσελίδα
δεν συνιστά προσφορά πώλησης. Η απόδειξή σας επιβεβαίωσης παραγγελίας
(ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή άλλη μορφή) δεν συνιστά την αποδοχή από την
πλευρά μας της παραγγελίας σας, ή δεν επιβεβαιώνει την προσφορά μας για πώληση.
Ο “πωλητής” επιφυλάσσεται του δικαιώματος της αποδοχής ή της απόρριψης της
παραγγελίας σας για οποιονδήποτε λόγο.

4. Τιμές

4.1 Ο “πωλητής” καταβάλλει κάθε προσπάθεια να έχει αποθήκη από όλα τα προϊόντα
στην ιστοσελίδα μας και στις αναγραφόμενες τιμές. Οι πληροφορίες περί τιμολογήσεως
και διαθεσιμότητας των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας,
αποτελούν τις πλέον τρέχουσες πληροφορίες που έχουμε, αλλά δυστυχώς λάθη
συμβαίνουν και οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν εγγύηση είτε για την τιμή, είτε για
τη διαθεσιμότητα.
4.2 Σε περίπτωση που ένα προϊόν το οποίο έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο για
αποστολή, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας το γνωστοποιήσουμε. Οι
προσδοκώμενες ημερομηνίες παράδοσης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που
διαφεύγουν τον έλεγχό μας και είναι υποκείμενες σε αλλαγές.
4.3 Οι τιμές των αγαθών ή υπηρεσιών είναι οι αναγραφόμενες στον τρέχοντα
τιμοκατάλογο του “πωλητή”, εκτός και αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά από
τον “πωλητή”.

5. Πληρωμή

5.1 Ο “πωλητής” είναι έτοιμος να εξετάσει αιτήσεις για πιστωτικούς λογαριασμούς από
εταιρικούς πελάτες που υπόκεινται σε εγκεκριμένες συστάσεις.
5.2 Οι μη έχοντες πιστωτικό λογαριασμό “αγοραστές” οφείλουν να εξοφλούν πλήρως
οποιοδήποτε τιμολόγιο πριν την αποστολή των αγαθών.
5.3 Οι πληρωμές γίνονται τοις μετρητοίς, με τραπεζικές επιταγές, μέσω τραπεζικής
πίστωσης ή μεταφοράς χρημάτων.
5.4 Οι “αγοραστές” με πιστωτικούς λογαριασμούς θα πρέπει να διεξάγουν τις πληρωμές
σύμφωνα με τους όρους της συμφωνημένης πίστωσης και που δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τις 30 ημέρες από την αναγραφόμενη στο τιμολόγιο ημερομηνία, εκτός και
αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά από τον “πωλητή”.
5.5 Σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη ληξιπρόθεσμου τιμολογίου θα επιβάλλεται
τόκος ύψους 2% μηνιαίως από την ημερομηνία που η οφειλή εκ του τιμολογίου κατέστη
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή έως την αποπληρωμή. Ο τόκος αυτός θα προσαυξάνει την
οφειλή και πριν από τυχόν έκδοση δικαστικής απόφασης, αλλά και μετά.

6. Παράδοση

6.1. Ο “πωλητής” θα λάβει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο ώστε να τηρήσει την
εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, αλλά η ώρα θεωρείται επουσιώδες στοιχείο της
σύμβασης. Ο “πωλητής” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική ζημία ή άλλη,
προκαλούμενη είτε αμέσως είτε εμμέσως από την καθυστέρηση παράδοσης εντός της
εκτιμώμενης προθεσμίας. Ο “πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε
πρόωρη παράδοση, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης του “αγοραστή”.
6.2 Οι μέθοδοι αποστολής όλων των αγαθών κείνται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια
του “πωλητή”.

7. Κυριότητα και Κίνδυνος

7.1 Άμα τη παραδόσει των αγαθών στον “αγοραστή” ή αμέσως μετά την παράδοσή
τους για φύλαξή τους κατ’ αίτηση του “αγοραστή” σε εγκαταστάσεις του “πωλητή” ο
κίνδυνος για τυχόν καταστροφή τους μεταβαίνει άμεσα στον “αγοραστή”
7.2 Ο τίτλος κυριότητας των αγαθών παραμένει στον “πωλητή” έως ότου εξοφληθεί
πλήρως το τιμολόγιο αγοράς τους.
7.3 Ο “αγοραστής” έχει στην κατοχή του τα αγαθά ως θεματοφύλακας και μεσεγγυούχος
του «πωλητή» έως τη στιγμή που περιέρχεται σε αυτόν ο τίτλος κυριότητας από τον
πωλητή και οφείλει να διατηρεί τα αγαθά προσηκόντως αποθηκευμένα και
προστατευμένα και ασφαλισμένα και αναγνωρισμένα ως ιδιοκτησία του “πωλητή”.
7.4 Ενώ εκκρεμεί η απόδοση του τιμήματος οποιωνδήποτε αγαθών που έχουν
παραδοθεί στον «αγοραστή» είτε εν όλω είτε εν μέρει, ο “πωλητής”, επιφυλασσόμενος
παντός άλλου δικαίωματός του, δύναται να επανακτήσει την κατοχή των αγαθών ή και
να τα πωλήσει εκ νέου και εξ αυτού του λόγου μπορεί να εισέλθει στις εγκαταστάσεις
του “αγοραστή” χρησιμοποιώντας υπαλλήλους ή αντιπροσώπους, προκειμένου να
επανακτήσει την κατοχή των αγαθών και δικαιούται να διεκδικήσει από τον «αγοραστή»
οποιαδήποτε χρηματική ζημία υπέστη από τέτοια επανάκτηση.
7.5 Έως την πλήρη εξόφληση των αγαθών από τον «αγοραστή» τελευταίος δεν δύναται
να ενεχυράσει, να επιβαρύνει με ασφάλεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
επιβαρύνει εμπραγμάτως τα αγαθά, τα οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία του
«πωλητή».

8. Εγγυήσεις

8.1 Καθένα από τα μέρη εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και την εξουσία να προσχωρήσει
σε αυτή τη συμφωνία.
8.2 Ο «πωλητής εγγυάται ότι τα αγαθά δεν βαρύνονται από πραγματικό ελάττωμα , υπό
τον όρο ότι η χρήση των αγαθών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εργοστασιακά
πρότυπα. Ο «πωλητής» επίσης εγγυάται ότι θα μεταβιβάσει στον «αγοραστή» τον τίτλο
κυριότητας των προϊόντων. Αυτή είναι η ΜΟΝΗ εγγύηση την οποία φέρουν τα Προϊόντα
και ο «αγοραστής» ρητώς συμφωνεί ότι λαμβάνει τα προϊόντα «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι ο
«πωλητής» δεν εγγυάται τίποτε άλλο είτε ρητά είτε σιωπηρά.
8.3 Η εγγύηση του «πωλητή» δεν τίθεται σε ισχύ παρά μόνο με την έγκαιρη εξόφληση
του τιμολογίου.
8.4 Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από το παρόν, όλες οι εγγυήσεις, όροι ή
υποχρεώσεις επιβάλλονται από διάταξη νόμου, ή από το εθιμικό δίκαιο ή αλλού
εξαιρούνται από την εφαρμογή στην παρούσα στο επιτρεπτό από το νόμο μέτρο.
8.5 Η οποιαδήποτε περιγραφή δε συνιστά ρητά ή σιωπηρά εγγύηση ότι τα προϊόντα
είναι εμπορεύσιμα ή κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό.
8.6 Ο «πωλητής» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν θέματα ασυμβατότητας χρήσης και δεν
ενέχεται σε αποζημίωση απέναντι στον «αγοραστή» για οποιονδήποτε λόγω
αντιπροσώπευσης, ή σιωπηρής εγγύησης ή όρο ή συμφωνία ή οποιαδήποτε
υποχρέωση αστικού δικαίου για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες θετικές ή αποθετικέ
ζημίες ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις αποζημίωσης, είτε αυτές προκαλούνται από
αμέλεια του «πωλητή» είτε των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων του ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την προμήθεια των
αγαθών, τη χρήση ή την περαιτέρω πώλησή τους από τον “αγοραστή”, οποιασδήποτε
φύσεως.
8.8 Ο “πωλητής δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα μπαρκόουντ θα γίνουν αποδεκτά από
οποιονδήποτε λιανοπωλητή και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μη αποδοχή ή
ζητήματα χρήσης και δεν ενέχεται σε αποζημίωση απέναντι στον “αγοραστή” για
αδυναμία ή οποιοδήποτε λόγο μη αποδοχής των προϊόντων μπαρκόουντ από
οποιοδήποτε λιανοπωλητή, χονδρέμπορο, ή οποιονδήποτε τρίτο. Ο “αγοραστής”
αναγνωρίζει ότι, προ της αγοράς οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών από τον
“πωλητή”, είναι ευθύνη του “αγοραστή” να αποφασίσει εάν οι λιανοπωλητές στους
οποίους σκοπεύει να προμηθεύσει έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις μπαρκόουντ, καθώς και
εάν τα αγαθά και οι υπηρεσίες του πωλητή είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
8.8 Ο “πωλητής” δεν εγγυάται ρητά ή σιωπηρά αναφορικά με τα αγαθά, την ποιότητά
τους, καταλληλότητά τους ή εμπορικότητά τους για οποιαδήποτε ειδική χρήση ή σκοπό.
Τυχόν εγγύηση των αγαθών αφορά μόνο τον “αγοραστή” και όχι οποιονδήποτε τρίτο και
δεν γίνεται δεκτή ευθύνη σε αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία, αναφορικά με
οποιαδήποτε χρήση των αγαθών, αμέλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση.
8.9 Ο “αγοραστής ειδικά συμφωνεί ότι ο “πωλητής” δεν ενέχεται σε αποζημίωση για
διαφυγόντα κέρδη, θετική, αποθετική, έμμεση ή οποιαδήποτε παρεμφερή ζημία, που
απορρέει από την παραβίαση της εγγύησης, παραβίαση της συμφωνίας, αμέλεια,
αντικειμενική ευθύνη, ή οποιοδήποτε άλλο είδος ευθύνης προβλέπεται από το αστικό
δίκαιο σχετική με την παρούσα συμφωνία, ή τη χρήση των προϊόντων του “πωλητή”. Ο
“πωλητής” δεν εγγυάται για την εμπορικότητα ή την καταλληλότητα για κανένα
συγκεκριμένο σκοπό των προϊόντων.
8.10 Ο “πωλητής” δεν φέρει καμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία όπως ενδεικτικά
(αλλά όχι αποκλειστικά) για απώλεια κερδών, ή απώλεια αγοράς ή για συνέπειες
καθυστέρησης ή αθέτηση συμβατικού όρου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν
προκλήθηκαν.
8.11 Ημερομηνία έναρξης όλων των εγγυήσεων είναι η ημερομηνία παράδοσης στον
“αγοραστή” από τον “πωλητή”.
8.12 Οποιαδήποτε ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία αποκλείεται ρητώς.
8.13 Η ευθύνη του “πωλητή” σε κάθε περίπτωση περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το
τίμημα της πώλησης των αγαθών ή της υπηρεσίας που γεννά τέτοιου είδους ευθύνη. Η
καταβολή από τον “πωλητή” του ανωτέρω χρηματικού ποσού είναι η μοναδική και
αποκλειστική αξίωση, εξαντλώντας και αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη αξίωση
εξειδικεύεται με το παρόν και ο πελάτης δεν δύναται να θεωρήσει ή να ισχυριστεί ότι
είναι μη προσήκουσα.

9. Ανωτέρα βία

9.1 Ο “πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης,
οποιουδήποτε προϊόντος, σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλονται σε
λόγους που διαφεύγουν τον εύλογο έλεγχό του, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά
περιστατικά ανωτέρας βίας, πόλεμο, τρομοκρατία, απεργίες, καθυστέρηση ή αδυναμία
των προμηθευτών ή των μεταφορικών μέσων, ή κυβερνητικές πράξεις.
10.1 Από τη στιγμή της αποδοχής σύμβασης από τον «πωλητή» δεν χωρεί ακύρωση
αυτής, με την επιφύλαξη της απόλυτης διακριτικής ευχέρειας του «πωλητή»
10.2 Τυχόν προβαλλόμενο ελάττωμα στα αγαθά θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον
«πωλητή» εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση
άρνησης παραλαβής από τον «αγοραστή» και εφόσον δεν ενημερώσει τον «πωλητή»
στην ως άνω προθεσμία, δεν μπορεί να γίνει δεκτή απόρριψη των αγαθών και θα
οφείλεται ολόκληρο το τίμημα από τον «αγοραστή».
10.3 Σε περίπτωση γνωστοποίησης στον «πωλητή» έγκυρης αξίωσης, η οποία
βασίζεται σε παράδοση ελαττωματικών αγαθών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του
«πωλητή» είτε να αντικαταστήσει τα αγαθά χωρίς επιβάρυνση είτε να αποζημιώσει τον
«αγοραστή» με το τίμημα των αγαθών και δεν ενέχεται απέναντι στον «αγοραστή» σε
περαιτέρω αποζημίωση.

11. Τροποποίηση Όρων

11.1 Η αποδοχή από τον «πωλητή» οποιασδήποτε παραγγελίας
τελεί υπό τον όρο της συγκατάθεσης του «αγοραστή» σε όλους τους όρους του
παρόντος και η συγκατάθεση του «αγοραστή» στους όρους του παρόντος τεκμαίρεται
από την αποδοχή του, όλων ή μερικών από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρήγγειλε.
Κάμία προσθήκη ή τροποποίηση των όρων δεν δεσμεύει τον «πωλητή» εκτός και αν
συμφωνηθεί από τον «πωλητή» γραπτώς. Εάν μία παραγγελία αγοράς ή άλλη
αλληλογραφία εμπεριέχει όρους ή συμφωνίες αντίθετους στο παρόν, η όποια αποδοχή
παραγγελίας από τον «πωλητή» δεν θεωρείται ως συγκατάθεση από τον «πωλητή» σε
οποιουσδήποτε πρόσθετους ή τροποποιημένους όρους, ούτε συνιστά παραίτηση ή
τροποποίηση από τον «πωλητή» οποιωνδήποτε από τους όρους που
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν.

12. Ειδοποιήσεις

12.1 Η οποιαδήποτε ειδοποίηση χρειάζεται να γίνει από τον «αγοραστή» στον «πωλητή
θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να απευθύνεται στην έδρα της εταιρίας ή στο
γραφείο του αντιπροσώπου της και θα πρέπει να παραδίδεται ιδιοχείρως ή να
αποστέλλεται το πρώτον στη διεύθυνση της έδρας (2C Handley Ave, Devonport,
Auckland 6024, New Zealand)

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο

13.1 Όλες οι διαφορές που απορρέουν ή σχετίζονται με το παρόν συμφωνητικό θα
επιλύονται και θα διέπονται από τους νόμους της Νέας Ζηλανδίας. Συνακόλουθα με τα
προηγούμενα, οποιαδήποτε αγωγή από καταναλωτή σχετική με οποιαδήποτε
συναλλαγή θα πρέπει να ασκείται εντός τριών μηνών από τη γένεση της αξίωσης.

14. Ατομική ευθύνη

14.1 Σε περίπτωση που κάποιο μέρος των παρόντων όρων και συμφωνιών κριθεί
άκυρο ή ανίσχυρο από αρμόδιο δικαστήριο ο άκυρος ή ανίσχυρος όρος θα
επαναπροσδιορίζεται, ή θα αντικαθίσταται από νέο έγκυρο, τέτοιο ώστε με πρόθεση του
“πωλητή” και του “αγοραστή” να συμφωνούν οι διατάξεις των όρων αυτών και
συμφωνιών και να είναι ισχυροί στο μέγιστο βαθμό των εφαρμοστέων νόμων.
14.2 Αν κάποια διάταξη του συμφωνητικού ή εν όλω ή εν μέρει άκυρη, οι υπόλοιπες
διατάξεις δεν θίγονται από την ακυρότητα ή το ανίσχυρο.

15. Πνευματική Ιδιοκτησία

15.1 Επιστολές, προσφορές τιμών προτάσεις, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν
εταιρικές και εμπιστευτικές πληροφορίες, που ανήκουν στον “πωλητή”. Αυτές
περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
τεχνικές μεθόδους και κείμενο συμπεριλαμβανόμενο στο παρόν έγγραφο. Δεν θα
πρέπει να γίνεται χρήση των στοιχείων αυτών, να δηλώνονται ή να αναπαράγονται, εν
όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του “πωλητή”. Σε κάθε
περίπτωση το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρόντος εγγράφου και όλων
των συμπεριληφθεισών πληροφοριών εξακολουθεί να ανήκει “πωλητή”.

16. Έλλειψη ωφέλειας Τρίτου

16.1 Οι ως άνω διατάξεις τίθενται προς το αποκλειστικό όφελος των συμβαλλομένων
μερών και δεν εκχωρούν δικαιώματα, ωφέλειες ή αξιώσεις σε κανένα τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο μη συμβαλλόμενο.

17. Ακρίβεια

17.1 Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα βασίζονται
σε τρέχουσες πληροφορίες και παρόλο που “πωλητής” καταβάλλει προσπάθεια να
διασφαλίσει την ορθότητα του υλικού του, δεν εγγυάται και δε δεσμεύεται αναφορικά με
την ακρίβειά τους.

18.1 Αναθεώρηση Ιστοσελίδας

18.1 Όλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα βασίζονται σε
τρέχουσες πληροφορίες. Ο “πωλητής” επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε
αλλαγές της ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εισερχόμενοι
στην ιστοσελίδα αναγνωρίζετε ως έγκυρες και συναινείτε στις αλλαγές.

19. Πολιτική Απορρήτου

19.1 Ο “πωλητής” με το παρόν συμφωνεί ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες μέσω
της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται μόνο για να καθίστανται διαθέσιμα τα παρεχόμενα
αγαθά και υπηρεσίες. Ο “πωλητής” δεν θα πωλήσει, δανείσει ή αποκαλύψει σε τυχόν
τρίτο μη εμπλεκόμενο στην διαδικασία προμήθειας των απαιτηθέντων αγαθών και
υπηρεσιών στον “αγοραστή”.

20. Συνολική Συμφωνία

20.1 Το παρόν συνιστά ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του “αγοραστή” και του
“πωλητή”. Με τη δόση παραγγελίας για αγορά γίνονται αποδεκτοί οι όροι του παρόντος
από τον “αγοραστή”. Οι όροι και συμφωνίες του παρόντος, καθιστούν ανίσχυρες όλες
τις προηγούμενες προτάσεις, προσφορές, συζητήσεις, αλληλογραφία ή επικοινωνία
σχετικά με την παρούσα συναλλαγή. Μπορούν μόνο να τροποποιηθούν με
μεταγενέστερη έγγραφη συμφωνία που θα εγκριθεί από τον “πωλητή”.